Biuletyn Informacji Publicznej BCE

Informacje o BCE

Deklaracja dostępności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej

Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.bckuipbielsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściewej hierarchii nagłówków, bądż mieć inne uchybienia w zakresie standardow W3C.
  2. niekóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, e-mail: informatyk@bcebielsko.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bielskie Centrum Edukacji, ul. Piastowska 21, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Piastowskiej 21:

  • wejście główne od strony północnej — dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy dzięki zainstalowanej w budynku windzie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze, po prawej stronie korytarza.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

  1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
  2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
  3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2020.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla  Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:

 

Koordynator ds. dostępności w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej:

  • – (33) 814-09-79, informatyk@bcebielsko.pl, parter pok. 104

Bielskie Centrum Edukacji
ul. Piastowska 21

tel. 33 338140979

e-mail: informatyk@bcebielsko.pl


Do góry